นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 09/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093050XXXX
 • Facebook : น้องจีน น้องจ้าว
 • Email : tunyaluck@banpongschool.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1028
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 098343040450343
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่