นายบุญรัตน์ พิมขาลี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 01/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086658XXXX
 • Facebook : Boonrat Pimkalee
 • Email : boonrat@banpongschool.ac.th
 • Website : www.banpongschool.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่ง
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4714
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 090977040430977
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ALTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่