นางนุจรี ติยะกว้าง

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084617XXXX
 • Facebook : nuch charee
 • Email : nutcharee@banpongschool.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092426040432426
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่