สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
3 0 3 1
ป.1 0 2 2 1
ป.2 8 4 12 1
ป.3 3 7 10 1
ป.4 4 5 9 1
ป.5 7 4 11 1
ป.6 5 9 14 1
อ.1 4 2 6 1
อ.2 2 3 5 1
อ.3 1 2 3 1
รวม 37 38 75 10

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 0 2 2
ป.2/1 8 4 12 นางสาวเกวลิน คำแก่น นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
ป.3/1 3 7 10 นางคนึงนิจ ยาป้อม นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
ป.4/1 4 5 9 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ นางสาวทิวารัตน์ สารพิมพ์ นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
ป.5/1 7 4 11 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ นางนุจรี ติยะกว้าง นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
ป.6/1 5 9 14 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
อ.1/1 4 2 6
อ.2/1 2 3 5
อ.3/1 4 2 6 นางสาววันเพ็ญ จิตนากร นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
รวม 37 38 75