สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 4 12 1
ป.2 3 7 10 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 7 4 11 1
ป.5 5 9 14 1
ป.6 3 8 11 1
อ.2 0 2 2 1
อ.3 3 1 4 1
รวม 34 40 74 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 4 12 นางสาวเกวลิน คำแก่น นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
ป.2/1 3 7 10 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
ป.3/1 5 5 10 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
ป.4/1 7 4 11 นางนุจรี ติยะกว้าง นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
ป.5/1 5 9 14 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
ป.6/1 3 8 11 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
อ.2/1 0 2 2 นางคนึงนิจ ยาป้อม นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
อ.3/1 3 1 4 นางคนึงนิจ ยาป้อม นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย นายบุญรัตน์ พิมขาลี
รวม 34 40 74