นายบุญรัตน์ พิมขาลี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางคนึงนิจ ยาป้อม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุจรี ติยะกว้าง

ตำแหน่ง : ครู

นายภูวสิษฏ์ บุญศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเกวลิน คำแก่น

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นายวรรณไชย น้อยเมือง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่