คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
3 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
4 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
5 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
6 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
7 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
8 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
9 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
10 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
11 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
12 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
13 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
14 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
15 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
16 ก10683 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
17 ก10721 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
18 ก10751 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
19 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
20 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
21 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
22 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
23 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
24 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
25 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
26 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
27 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
28 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
29 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
30 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
31 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
32 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
33 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
34 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
35 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
36 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
37 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
38 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
39 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
40 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
41 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
42 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
43 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
44 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
45 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
46 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
47 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
48 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
49 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
50 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
51 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
52 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
53 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
54 ง12101 การงานอาชีพ 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
55 ง13101 การงานอาชีพ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
56 ง14101 การงานอาชีพ 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
57 ง16101 การงานอาชีพ 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
58 ก08619 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
59 ก08677 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
60 ก08703 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
61 ก08920 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
62 ก08945 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
63 ก09035 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
64 ก09169 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
65 ก09237 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
66 ก09270 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
67 ก09357 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
68 ก09357 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
69 ก09432 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
70 ก09470 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
71 ก09494 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
72 ก09516 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
73 ก09516 กิจกรรมยุวกาชาด 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
74 ก09701 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
75 ก09729 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย
76 ก09763 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2564 นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ
77 ก09789 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
78 ก09816 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
79 ก09840 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
80 I14201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
81 I15201 การสื่อสารและการนำเสนอ IS2 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
82 I16201 การนำองค์ความรู้ไปบริการสังคม IS3 0/2564 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
83 ท14201 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
84 ท15201 วรรณกรรมปัจจุบัน 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
85 ท16201 วรรณกรรมท้องถิ่น 0/2564 นางนุจรี ติยะกว้าง
86 อ16201 การแปลเบื้องต้น 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
87 อ15201 สำนวนในภาษาอังกฤษ 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
88 อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0/2564 นายรัชชานนท์ ปิติตระกูล
89 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน 0/2564 นางสาวเกวลิน คำแก่น
90 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน 0/2564 นางนิศารัตน์ ปันตุ้ย